Politikken

original

Program Tysvær Arbeiderparti

 • Det skal være attraktivt og trivelig å bo i kulturkommunen Tysvær!
 • Ryddigere nærmiljø, få liv på Lars Hertervigplass, flere hender i grøntsektoren
 • Kommunesentrum i Aksdal
 • Nei til storkommune på Haugalandet
 • Flere boliger og dagsenter til utviklingshemmede
 • Sikre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO
 • Kulturskoletilbud inn i SFO-tiden
 • I skolen skal det satses på læreren, legges vekt på læringsmiljø, nulltoleranse for mobbing
 • Tilpasset og verdig eldreomsorg. Bo hjemme lengst mulig, heldøgnspleie når man har behov for det
 • Mer gatelys og trygge skoleveier = trivsel og god folkehelse
 • Ny kunstgressbane på Frakkagjerd
 • Miljøhensyn i all kommunal planlegging og tjenesteutførsel
 • Målrettet integrering av våre nye landsmenn
 • Trafikksikring/miljøgate på Frakkagjerd
 • Aktiv næringspolitikk, Tysvær skal være konkurransedyktig og innovativ
 • Utvikle attraktive boligområder i tråd med etterspørsel og brukerbehov
 • Fellesskapsløsninger og rettferdig fordeling av godene!

Barnehage

Tysvær kommune har profesjonelle og moderne barnehager. Gjennom høy kompetanse blant de ansatte skal den gode kvaliteten på tilbudet fortsette. Tysvær Ap ønsker en barnehage der barnet får utvikle seg gjennom lek, kreativitet og nysgjerrighet.

Skole

Læreren kan skole – derfor satser vi på læreren. Elever som ikke har nådd forventet kompetanse i de grunnleggende ferdighetene, skal umiddelbart får tilrettelagt oppfølging.

Styrke skolehelsetjenesten med bedre tilgjengelighet av helsesøstre og psykologer i skolen.

Sterkere satsing på å forebygge mobbing.

Det må kuttes i unødvendig rapportering, og frigis tid for lærerne til å undervise.

SFO

SFO skal være et trygt tilbud av god kvalitet, gjennom lek, sosial utvikling, fysisk aktivitet, leksehjelp og deltakelse i fritids- og kulturaktiviteter. Skolen og SFO skal sammen utgjøre en helhetlig skoledag. Kulturskoleundervisning bør kunne tilbys i SFO-tiden.

Helse og omsorg

Nøkkelen til god helse er forebygging og tidlig innsats.

Et velfungerende samarbeid mellom alle deler av helsetjenesten, og samarbeid på tvers, er avgjørende for å oppnå gode resultater. Det viktigste og mest framtidsrettede grepet vi kan ta for en verdig og trygg alderdom, er å legge til rette for at den enkelte kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Det blir derfor viktig å aktivt bruke velferdsteknologi i utviklingen av omsorgstjenestene.

Vi vil styrke det psykiske helsetilbudet i kommunen, med særlig vekt på ungdom og psykisk helse.

Kultur og frivillighet

Ap vil fortsette å ta initiativ til lokale kulturløft i Tysvær. Et rikt kulturliv skaper attraktive og gode lokalsamfunn, og gjennom frivillig arbeid skaper vi møteplasser for folk fra alle samfunnslag.

Et rikt kulturliv er viktig for integrering og sosial utjevning. Idrett og fysisk aktivitet gir god folkehelse, og det skal satses på breddeidrett og idrettsanlegg i barn og unges nærområder.

Ap vil arbeide for flere turveier, og at mennesker med nedsatt bevegelighet skal kunne bruke naturen og nærmiljøet.

Kulturskolen skal sikres gode utviklingsmuligheter.

Bolig til alle

Alle skal ha mulighet til å bo i egen bolig, eid eller leid. Kommunen nå sikre nok areal til boligformål, variert boligsammensetning og trygge bomiljø. Det bør settes av tomter til ungdomsboliger, for å sikre unge tilgang til boligmarkedet.

Nok boliger /bofellesskap og dagsenter for personer med psykisk utviklingshemming må prioriteres.

For å sikre levende bygder, vil vi ha sterk satsing på Aksdal som et attraktivt kommune- og kultursenter.

Næring og verdiskaping

Gjennom Haugaland Vekst vil Arbeiderpartiet at en sikrer at en god idé kan utvikles til kommersiell virksomhet. Vi vil legge til rette for nettverksbygging for næringer i kommunen, og stimulere til at lokale bedrifter kan jobbe lokalt.

Ap ønsker å ta inn flere lærlinger i kommunen.

Aktivt og allsidig landbruk

Landbruket skal ha gode framtidsutsikter i Tysvær, og må sikres god oppfølging og støtte av kommunens tjenesteapparat. Jordbruksproduksjonen skal skje på en miljømessig og bærekraftig måte.

Miljø/klima

Klimaperspektivet skal være del av all kommunal planlegging, og klimahensyn må være til stede i kommunens tjenesteutførsel. I planlegging av nye bo- og næringsområder må det tilrettelegges for kollektive transportløsninger, miljøvennlige bygg og god energiutnyttelse.

Tysvær Ap er imot miljøforurensing i fjordene våre. Vi vil ha landbasert opphogging av oljeinstallasjoner og fiskeoppdrett på land eller i lukkede anlegg.

Innsats lokalt, gir utslag globalt!

Et ryddig og reint Tysvær skaper trivsel og trygghet!