Politikken

Tysvær Arbeiderparti

Program 2019-2023


Det handler om din fremtid. Deg, familien din og vennene dine. Arbeiderpartiet setter seg høye mål for deg og dine. Vi skal fortsette med å utvikle kommunen til en enda bedre plass å leve for alle. Arbeiderpartiet tror vi bygger en bedre fremtid når vi bygger den sammen.  Det betyr at vi skal arbeide for trivselen og kompetansen i barnehagen ungene dine går i. Jobbe for den psykiske helsen i skolen, den som ligger til grunn for all god læring. Det betyr at vi skal gjøre en jobb for arbeidsplassen din, for rettighetene du har og for helsen din. Det betyr at vi skal arbeide for aktivitet og trivsel i alderdommen. Det betyr at vi vil satse på klimapolitikk.

Tysvær Ap vil fortsette arbeidet med å legge til rette for det gode liv, trygge arbeidsplasser og like muligheter for alle. Vi mener kommunepolitikk handler om å lytte, og være i god dialog med innbyggerne i utviklingen av både kommunale tjenester og i næringsutvikling.

Vi ønsker å bidra til at Tysvær også i fremtiden skal være en kreativ, nyskapende og fremtidsrettet kommune å vokse opp i, og bli gammel i.

Tysvær Ap skal derfor fortsette å arbeide målrettet med å etablere nye arbeidsplasser i tillegg til å sikre eksisterende arbeidsplasser. Hvorfor? Fordi arbeid til alle fremdeles er en av Arbeiderpartiets viktigste oppgaver. Vi vil også fortsatt jobbe for å sikre våre innbyggere gode kultur- og idrettsopplevelser. 

Vi jobber for et samfunn basert på rettferdighet, solidaritet, likeverd og respekt. Disse sosialdemokratiske verdiene skal være retningsgivende for vårt politiske arbeid i vår kommune.

Våre barn og våre ungdommer
Alle barn skal ha like muligheter til å bli hva de vil, uansett hvem foreldrene er, hva de gjør, eller hvor i kommunen de bor. Dette er grunnlaget for vår oppvekstpolitikk. Alle barn og unge har også rett til å ha det trygt i barnehagen og på skolen. Arbeiderpartiet er en garantist for en styrking av fellesskolen.

Barnehage
Gode barnehager gir barn en god start. Gode barnehager bidrar til likestilling og inkludering og gjør kommunen vår attraktiv. Gode barnehager gir alle barn den hjelpen de trenger og har rett til. Vi har dyktige ansatte i våre barnehager.  Tysvær Arbeiderparti vil fortsette arbeidet med å sikre høy kompetanse hos de ansatte, slik at alle barn får en hverdag som er til det beste for det enkelte barnet. Barn med særlige behov og minoritetsspråklige skal raskt få den hjelpen de trenger og har rett på. I barnehagen skal det være nok voksne til å ivareta alle barnas behov.

Tysvær Arbeiderparti vil:
- Sikre nok barnehageplasser
- Styrke etter- og videreutdanningstilbudet for alle ansatte
- Sikre spesialpedagogisk kompetanse
- Ha som førende prinsipp om å tildele plass i nærbarnehagen
- Førebyggende arbeid og tidlig innsats skal være førende for arbeidet
- Sikre varmt måltid
- Sikre et godt psykososialt miljø for alle
- Sikre handlingsplan i barnehagene mot krenking og mobbing
- Styrke rekrutteringen som sikrer flere menn i barnehagen

Skole
Fellesskolen utjevner sosiale forskjeller og gir alle barn samme muligheter. Her lærer vi hverandre å kjenne, på tvers av forskjeller. Alle barn skal, uansett bakgrunn, inkluderes i et fellesskap.

Mange husker den læreren som gjorde en forskjell og mange husker hva læreren betydde. Tysvær Arbeiderparti vil fortsette med å løfte den gode læreren opp, læreren som kan sine fag, ser hele klassen og den enkelte elev. Den gode lærer som bruker varierte arbeidsmåter for å fremme læring og trivsel for alle. Vi skal fortsette å vise tillit til lærerens profesjonelle skjønn. Vi vil kutte unødvendig kontroll og rapportering. Vi vil styrke rammene slik at det blir færre elever pr lærer. Vi ønsker en skole som sikrer de gode overgangene, tverrfaglig samarbeid og kunnskapsbasert læring.  Vi ønsker at alle skolene har spesialpedagogisk kompetanse, og som kan sikre at alle barn får hjelp i egen klasse. Vi vil ha en skole som løfter frem de praktiske fagene.

En god psykisk helse er grunnlaget for god læring. Arbeiderpartiet er derfor sterkt bekymret over en markant økning av psykiske plager hos barn og unge. Tilbudet om hjelp er ikke godt nok, og vi vil prioritere dette feltet. Vi ønsker å styrke skolehelsetjenesten med mål om at helsesøster skal være til stede på skolen hver dag. Vi ønsker et hjelpeapparat med PPT og andre profesjoner, som sammen med lærere og ansatte i skolen, sikrer en best mulig skoledag for alle.

Vi vil arbeide for et lekserom på skolen der elevene kan gjøre mesteparten av leksene før de går hjem. Her skal elevene sikres hjelp av pedagoger og andre tilsette på skolen eller fra kompetente frivillige personer. 

Vi vil arbeide aktivt med skulebruksplanen slik at vi kan sikre en god fremtidsrettet skole for alle, også i årene som kommer. 

Tysvær Arbeiderparti vil:
-  Satse på læreren som kan skole
- Arbeide for at læreren skal ha tid til hver enkelt elev
- Arbeide for en skole som hele tiden vektlegger læringsmiljø og nulltoleranse for mobbing, der hver skole jobber aktivt med handlingsplanen mot krenking og mobbing
- Sikre kompetanse som kan hjelpe barn og unge med utfordrende atferd
- Styrke skolehelsetjenesten slik at helsesøster er på skolen hver dag
- Styrke rekrutteringen slik at flere menn vil jobbe i skolen
- Arbeide for at elevene får god fysisk- og psykisk helse
- Innføre et varmt måltid hver dag
- Arbeide for gode overganger mellom barnehage, grunnskole og videregående skole
- Arbeide for helhetlig og tverrfaglig samarbeid
- Arbeide for trygge skoleveier
- Fremdeles sikre felles planleggingsdager mellom barnehage og skole
- Arbeide for å utvikle en aktivitetsskole etter endt skoletid der det tilbys kultur- og idrettsaktiviteter for alle
- Følge opp elevene sitt ønske om skolefrukt

SFO
SFO skal være en trygg plass for lek, sosial utvikling, fysisk aktivitet, leksehjelp og deltagelse i fritids – og kulturaktiviteter. Familiene trenger en god SFO til rett pris. Vi vil arbeide for mer konkrete retningslinjer for innhold, kompetanse og bemanning i SFO. Vi ønsker fritak fra foreldrebetaling for barn med særskilte behov for 5. – 7.klasse. Vi vil arbeide for en aktivitetsskole der frivillige lag og organisasjoner kan gi sitt aktivitetstilbud for 1. – 4. klasse i SFO tiden.

Vår helse – mindre ulikheter
God helse er avgjørende for å kunne leve et trygt og godt liv. Fellesskapet har ansvar for alle sin helse, og hver og en av oss har ansvar for vår egen helse. Arbeiderpartiet vil ha en helsepolitikk som legger til rette for alles rett og mulighet til å ta gode valg for egen helse, og få tilbud om den beste helsehjelp når behovet melder seg. Til dette trengs en mobilisering for folkehelse og forebygging. Arbeiderpartiet ønsker å engasjere eldre i større grad. Gjennom yrkesdeltakelse og frivillighet kan eldre bidra til fellesskapet med nyttig kunnskap og erfaring. 

Vi vil styrke det forebyggende helsearbeidet. Arbeid mot fattigdom og dårlige kår er viktige folkehelsetiltak for å fremme fysisk og psykisk helse. Rettferdig fordeling av ressurser og muligheter gir grobunn for tillit, trygghet og deltakelse og helse for alle. Vi vil bekjempe fattigdom og dårlige kår. Vi vil ha et samfunn med mindre ulikskaper og med velferdsordninger som gir lik tilgang på helsehjelp, barnehageplass, skole og utdanning. Vi tror på en kommune som jobber aktivt for god folkehelse og på den måten skaper god helse, omsorg og livskvalitet for alle. Vi vil arbeide systematisk for å fange opp barn og unge som faller utenfor fritidsaktiviteter, og vi vil senke den økonomiske terskelen for deltakelse. Antall friplasser i kulturskolen må vurderes.

Tysvær Arbeiderparti vil:
- Arbeide aktivt for å bekjempe barnefattigdom
- Sikre at alle skal ha et arbeid å gå til
- Sikre opplevelseskort til de som trenger det
- Ha konkrete tiltak mot ensomhet blant unge og eldre
- Forebygge ensomhet gjennom utvidede sosiale aktiviter som organiseres med frivillige organisasjoner
- Styrke tilbudet til barn og unge som ikke deltar i organisert aktivitet
- Legge til rette for daglig fysisk aktivitet for eldre på institusjon

En trygg og god alderdom
Alle skal ha like muligheter til en trygg oppvekst og en god alderdom. Vi lever lenger, og mange eldre i dag er friske og i god fysisk form. I dei neste 10 – 15 årene vil antallet 80+ åringer i Tysvær dobles. De fleste ønsker å bo lengst mulig hjemme og klare seg selv så lenge de kan. Tysvær Arbeiderparti ønsker en politikk der vi garanterer plass på institusjon til de som trenger det. 

Vi ønsker å videreutvikle satsingen “Leve hele livet” og sikre at kunnskapen og endringsviljen blir implementert i kommunen. Vi ønsker en satsing på ny teknologi og ønsker å legge til rette for at pårørende og frivillige som ønsker å bidra slipper til blant våre tjenester.

Arbeiderpartiet ønsker å ta i bruk ny teknologi i alle sykehjem, slik at helsepersonell får bruke tiden sin på de oppgavene teknologi ikke kan løse. Teknologien utvikles raskt og vi ønsker å legge til rette for innovative løsninger slik at våre helsetun til enhver tid kan skaffe seg oppdatert «hyllevare».

Kommunen må også etablere seniorboliger/omsorgsboliger i nær tilknytning til hjelpeapparatet. Tysvær Arbeiderparti vil arbeide for å etablere borettslag for eldre. 

Tysvær Arbeiderparti vil:
- Styrke hjemmebaserte tjenester
- Legge mer vekt på forebyggende helsearbeid
- Gjennom samarbeid med kompetansemiljø, eksempelvis Verdighetssenteret eller andre ideelle organisasjoner, om utdanning av frivillige
- Ta aktivt i bruk teknologi i hjemmebaserte tjenester for å bedre mulighetene for at de som vil bo hjemme får muligheten til det
- Bruke elever og studenter som ressurs på sykehjem og dagtilbud
- Øke satsingen på velferdsteknologi og opprette prosjekt for endringsagenter for alltid å lete etter den beste måten å løse oppgavene på
- Legge til rette for miljøskapende tiltak som besøkshunder og andre kjæledyr, samt sansehager, hvor beboere får mulighet til å komme seg ut i frisk luft
- Prøve ut aktiviteter for barnehagebarn i sykehjem
- Legge til rette for kompetanseheving for spesialisering av personell innen nye behov som vil komme

Digital hverdag for eldre 
Arbeiderpartiet mener at det å mestre sin egen hverdag og bidra til fellesskapet, er helt avgjørende for å leve et verdig og innholdsrikt liv. Det digitale utenforskapet øker med alderen. Derfor bør kommunen ta et større ansvar for å ruste sine innbyggere til en digital hverdag, også knyttet til offentlige tjenester. Klarer vi å hjelpe eldre til en aktiv og innholdsrik hverdag, bidrar vi samtidig til god folkehelse. Gjennom ny teknologi og hjelp kan mange bo lengre hjemme. Dette er viktig når antallet eldre i befolkningen øker. 

Tysvær Arbeiderparti vil:
- Opprette prosjekt der unge hjelper eldre for å sikre kunnskapsoverføring mellom generasjoner, samtidig som det gir arbeidserfaring og kompetanse til yngre. Dette for å forebygge ensomhet i begge grupper
- Sikre tilbud for å gi den opplæring og støtte som trengs for at eldre og andre grupper mestrer sin digitale hverdag
- Etablere møtesteder, der eldre og unge kan treffes for å lære ny teknologi
- Sikre at alle omsorgsboliger har internettilgang

Rus og psykiatri
Rusomsorg må løftes frem som en av våre prioriterte oppgaver i årene som kommer. Rusmisbruk rammer ikke bare den rusavhengige, men også familie og venner. Tysvær Arbeiderparti vil arbeide for at den rusavhengige blir møtt med respekt og toleranse. 

Mange i Norge mister hvert år livet i selvmord. Vi må styrke det forebyggende psykiske helsearbeidet og sette inn de tiltakene som virker.

Tysvær Arbeiderparti setter brukeren sine behov i sentrum. Nøkkelen til god helse er forebygging og tidlig innsats.  Gode resultat oppnås når alle jobber sammen, både frivillige og profesjonelle fagpersoner.

Tysvær Ap vil:
- Drive aktivt folkehelsearbeid for å forebygge sykdom
- Legge til rette for flere sosiale møteplasser
- Styrke lavterskeltilbud til rusforebygging og ettervern
- Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner
- Arbeide for gode tilbud til unge
- Tilby omsorgsplasser til alle i kommunen som trenger det
- Sikre boliger for alle tett på helsehjelp og aktivitetstilbud
- Fortsette satsingen på god demensomsorg
- Sykehjemsavdeling for rusavhengige
- Sikre førstehjelp ved selvmordsfare
- Sikre pårørende og en god oppfølging og veiledning
- Holde fram det forebyggende arbeidet mot psykisk uhelse og styrke tilbudet om kursing til alle innbyggere innen mestring av psykiske lidelser
- Ha fokus på velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering
- Etablere hundepark i kommunen    

Kultur og idrett 
Kultur og idrett inspirerer, danner, inkluderer og åpner dører mot omverden. Et rikt og variert fritids- og kulturtilbud er viktig for trivsel, helse og livsglede. En sterk frivillig sektor bygger opp om vårt demokrati. Gjennom opplevelser og mestring, aktivitet og rekreasjon, utvikler vi oss som mennesker. Kultur og idrett er med på å skape sterke fellesskap. Vi trenger kultur som utfordrer og forener oss. Vi vil arbeide aktivt for å sikre flere sosiale møteplasser i et mangfold for et bedre fellesskap. Vi vil arbeide for å en møteplass for ungdom, der alle bygder og kulturer møtes.

Gode lokalsamfunn trenger mange frivillige hender. Idrettslag, andre organisasjoner og kulturskole, skal være tilbud for alle barn og til moderat pris. 

Tysvær Arbeiderparti vil:
- Sikre den generelle støtten til frivillige organisasjoner innen kultur og idrett
- Styrke biblioteket og skolebibliotek som arena for leselyst, norsk språk, læring og gode kulturopplevelser
- Ha kulturkort for alle barn og ungdommer som ønsker det
- Ap vil alltid være positiv til bygging av nye idretts- og aktivitetsanlegg
- At idretten skal være en alkoholfri sone
- Sammen med frivillige prøve ut “kulturhusbussen” og “hent oss” som et forsøk for å få flere med fra hele kommunen på kulturaktiviteter på Tysværtunet
- Sette opp enkle trimapparat langs turløypene

Næring og verdiskaping – våre arbeidsplasser, vårt næringsliv
For å stimulere til vekst og innovasjon, må vi sørge for at nystartede bedrifter og gründere møter velvillighet og hensiktsmessige krav i kommunen. Tysvær Arbeiderparti vil stimulere til at enda flere bedrifter etablerer seg i kommunen.

Landbruket må være allsidig og aktivt. I Tysvær blir det produserert trygg og variert mat av god kvalitet. Tysvær Arbeiderparti vil at landbruket skal ha gode framtidsutsikter. Landbruket må sikres god oppfølging også av tjenesteapparatet i kommunen og regionen. 

Vi ønsker et trygt og godt havbruk både i sjø og på land. Vi ønsker å styrke Tysvær sin posisjon som oppdrettskommune med sterkt fokus på anlegg på land.

Vi ønsker ansvarlig forbruk og produksjon. Tysvær produserer store mengder landbruksvarer, sjømat, industrivarer og gass. Likevel må produksjonen av varer og produkter fremover bruke mindre ressurser, gi færre miljøødeleggelser og lavere klimagassutslipp.

I dag blir økende andeler av Norges beste matjord bygget ned. Jordvernet må sikres i Tysvær. Det er derfor viktig at vi jobber for å sikre at den gode matjorden blir brukt til landbruk også i fremtiden. Arbeiderparti mener derfor jordvernet må håndheves strengere enn i dag.

Vi ønsker å fortsette arbeidet med å være en god vertskapskommune for Equinor sine anlegg på Kårstø, Haugaland næringspark og for de andre næringsparkene i kommunen. Vi ønsker oss en politikk der kommunen sammen med næringsparker og næringsinteresser jobber for nye etableringer i Tysvær.

Tysvær Arbeiderparti vil:
- Fortsette arbeidet med å være en aktiv næringskommune for å sikre vekst og nyskapning av arbeidsplasser
- Utnytte avfallet fra industrien som ressurs for nye næringer
- Tilrettelegge for å utnytte spillenergi i all produksjon
- Arbeide for landbasert oppdrett
- Trappe opp satsingen på sjømat- og oppdrettsnæringen i sjø og på land, samt styrke forskningsinnsatsen og undervisningskompetansen
- Løfte fram melk- og kjøttproduksjon i landbruket og arbeide for gårdsbasert næringsutvikling
- Sikre de langsiktige vilkårene for jordbruket gjennom et sterkt jordvern og ved å ivareta langsiktige grenser for jordbruk
- Legge til rette for store og små bruk i hele kommunen
- Sikre et trygt og organisert arbeidsliv og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
- Legge til rette for et mer klima- og miljøvennlig jordbruk og havbruk
- Øke satsingen på bioøkonominæringer
- Ha flere læreplasser i kommunen, både kommunalt og privat
- Fortsette det gode arbeidet med å legge til rette for flere arbeidsplasser til kommunen vår
- Nei til søndagsåpne butikker
- Sikre at kommunen tar samfunnsansvar ved en aktiv næringspolitikk

Sentrum og bygder
Tysvær er bygder, tettsteder og kommunesenter. Vi ønsker å utvikle alle disse ut av egne drivkrefter og behov. 

Vi skal fortsette å utvikle kommunesenteret Aksdal og våre bygdesamfunn. Hos oss skal det være enkelt å komme seg rundt og det skal være et smidig samspill mellom by og land. Kommunen skal bygges med utgangspunkt i gode bomiljø i en periode hvor klimautfordringer krever mye av alle. 

Bolig til alle 
Et sted å bo er grunnleggende for alle. For Arbeiderpartiet er det en selvfølge at alle skal ha denne muligheten, men det er dessverre ikke tilfelle i dag. Våre unge får det spesielt vanskelig - og dette bekymrer oss. Høye priser og liten tilgang på utleieboliger gjør at boligdrømmen for mange ikke kan realiseres. 

Arbeiderpartiet vil føre en boligpolitikk der kommunen tar ansvar for denne situasjonen. Vi vil føre en politikk som sikrer at vanlige lønnstakere kan kjøpe seg sin egen bolig. Vi vil styrke situasjonen til småbarnsfamiliene, nyetablerere og enslige. De som faller utenfor boligmarkedet, skal få bistand til å skaffe seg bolig. Arbeiderpartiet ser nødvendigheten av varierte boligtyper over hele kommunen. Det skal være plass til ulike mennesker med forskjellig livssituasjon og økonomi. Vi ønsker en sterk oppmerksomhet på de eldre sin bosituasjon og trivsel. Vi tror på å styrke offentlige løsninger. Arbeiderpartiet vil føre en aktiv boligpolitikk i samarbeid med boligbyggelagene og private utbyggere. Kommunen må være proaktive på dette området. 

Tysvær Arbeiderparti vil:
- Økt satsing på å legge til rette for nye boligfelt for enebolig, rekkehus og leilighet
- Sikre kommunal styring av boligpolitikken ved aktivt eierskap til tomter, effektive plan- og reguleringsprosesser og forpliktende avtaler med utbyggere om fremdriften
- Tillate kommunal forkjøpsrett dersom landbruk-, natur- og friluftsområder reguleres til boligformål
- Utrede modeller for å få unge og småbarnsforeldre inn på boligmarkedet
- Legge til rette for at en andel av nye boenheter skal være kommunale utleieboliger
- Sikre en variert boligsammensetning og varierte leilighetsstørrelser i byggefeltene
- Prøve ut “Leie til eie”-prosjekter i samarbeid med boligbyggelagene ved bruk av Husbankens startlån og tilskuddsordninger
- Arbeide for bygging og etablering av flere utleieboliger i regi av boligbyggelag, stiftelser, ideelle organisasjoner og private aktører gjennom en tilskuddsordning i Husbanken
- At innbyggere med nedsatt boevne får boliger tilpasset sine behov, og legge til rette for etableringen av bokollektiver for personer med utviklingshemming
- At tilskuddsordningen for boligtilpasning kan benyttes slik at syke og eldre kan bo lenger hjemme og motta nødvendige hjelpetjenester i egne hjem

Vei og samferdsel
Tysvær ligger sentralt til på Vestlandet med to europaveier gjennom kommunen. Vi ønsker å holde trykket opp for å avklare trasevalg for ny E39 og dermed sikre forutsigbarhet for utvikling av kommunen. Endelig har vi klart å få til nytt kryss på E39 ved Slåttevik, men vi ønsker en politikk som fortsetter å sikre gode kryssløsninger i kommunen. Frakkagjerdkrysset og krysset ved Førland er begge eksempel på kryssløsninger som må løses.

Nedstrand trenger både ferje- og hurtigbåttilbud til Sør-fylket via Judaberg. I tillegg må det sikres kollektivløsninger mot Foldøy. Tysvær Arbeiderparti vil holde fram med arbeidet som sikrer gode ferje- og hurtigbåttilbud med anløp til Nedstrand.

Vi vil fortsette med å legge trykk på utvikling av våre fylkesveier og gang- og sykkelveier for å legge mer til rette for bruk av sykkel. Vi sier nei til Byvekstavtaler og vil heller ha andre stimuleringsordninger som sikrer gode korridorer for sykling i de mest bebodde områdene av kommunen.

Tysvær arbeiderparti vil øke vedlikeholdet av de kommunale veiene. 

Tysvær Arbeiderparti vil:
- Øke vedlikeholdet av kommunale veier
- Arbeide for tidligere ferdigstillelse av Slåttevikkrysset
- Arbeide for nytt Frakkagjerdkryss inn i NTP
- Arbeide for makebytte for Frakkagjerdvegen med Rogaland fylkeskommune
- Arbeide for ny fylkesvei mellom Eikeskog og Skeiseid
- Arbeide for god ferjeforbindelse mot Judaberg
- Sikre gode hurtigbåttilbod frå Nedstrand mot resten av Ryfylke og Stavanger
- Si NEI til byvekstavtaler som Tysvær kommune ikke har direkte goder av
- Arbeide for ny E39 firefeltsvei til Mjåsund ved åpning av Rogfast
- Bygge ny gang- og sykkelvei mellom Garhaug og Førland

Transportløsninger for framtiden 
Tysvær er en langstrakt kommune med forskjellige behov for transportløsninger. Vi ønsker å legge til rette for transportløsninger som sikrer fotgjengerne, syklistene og kollektivtransport i tillegg til gode forhold for bil der dette er eneste alternativ. Kollektivtrafikken skal være tilgjengelig, rask og pålitelig. 

Arbeiderpartiet ønsker å satse på et miljøvennlig båttilbud fra Nedstrand og Borgøy. Dette skal være for å transportere innbyggere til og fra jobb, til turområder og et tilbud for turister. Tysvær har spredt bosetting med store avstander mellom bolig og arbeid.  Bilen er et naturlig fremkomstmiddel. Vi ønsker å legge til rette for parkering inntil kollektivtraseene slik at flere kan bruke buss. Arbeiderpartiet ønsker et trygt, moderne og effektivt veinett i Tysvær. 

Tysvær Arbeiderparti vil:
- Ha bedre rutetilbud og billigere offentlig transport
- Sikre rimelige billettpriser på kollektivtransport, maxpris 10 kr
- Styrke rutetilbudet mellom Garhaug og Haugesund med fire avganger i timen morgen og ettermiddag
- Etablere pendlerrute mellom Mjåsund og Haugesund
- På sikt avvikle bompengefinansiering
- Arbeide for sikring av skoleveier
- Utvikle lånesykkelordningen og etablere flere trygge sykkelparkeringer
- La barn og ungdom bruke Kystbussen til lokaltakst
- Bedre kollektivforbindelsene mellom Nedstrand og Stavanger

Teknologi og innovasjon
Vei, transport, energi og informasjonsteknologi må være på plass for at kommunen skal fungere, vokse og utvikle seg. Samfunnet er i stadig endring og behov blir endret. Vi må sikre at alle har tilgang til nødvendig infrastruktur slik at de fullt ut kan delta i samfunnet. Teknologi og innovasjon knyttet til infrastruktur kan bidra til å løse viktige utfordringer som vi vil møte i fremtiden.

Tysvær Arbeiderparti vil:
- Sikre god mobildekning og EL-forsyning i hele kommunen
- Sikre samarbeid om fiberutbygging
- Sikre digitale fellesskapsløsninger

Vårt miljø, vårt klima 
Tysvær er kjent for naturkvaliteter som fjord, fjell, vann og lyng. Kvaliteter som er viktige og attraktive å ta med seg. Vi tror disse kvalitetene gjør at flere vil velge å bo i Tysvær, enten med hus eller hytte. Alle våre flotte strender, spennende turløyper og fjelltopper gjør oss attraktive. Tysvær Arbeiderparti ønsker å legge til rette for flere tilrettelagte turløyper med benker til å sitte ned på.  Vi ønsker å legge til rette for god tilkomst til våre badestrender og grønne lunger. Vi ønsker en politikk der vil bruker planter og blomster til å legge til rette for trivsel og forskjønning, i sentrumsområder og rundkjøringer.

I kommunesenteret Aksdal og på Frakkagjerd legger vi opp til svært tett bebyggelse. Park- og grøntområder er viktige for trivsel og folkehelse. Jo tettere vi bygger ut, desto viktigere blir det å sikre tilgang på både grønt- og naturområder.

Arbeiderpartiet vil:
- Utarbeide gode rutiner for pålegg om fjerning av avfall henslengt i naturen
- Minst 80 % av husholdningsavfallet skal gjenvinnes
- Videreutvikle gode løsninger for levering av farlig avfall fra husstandene

Ren energi
Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser. Løsningen er fornybar energi som vannkraft, offshore vindkraft og solkraft. Fram til vi har nok fornybar energi i verden, vil norsk naturgass ha en viktig rolle.

Tysvær Arbeiderparti vil:
- Ha flere innovative hurtig ladestasjoner i hele kommunen
- Alle kommunale biler skal være El-biler
- Satse på energisentraler i områder med tett bebyggelse
- Utvikle hydrogenladestasjon for personbiler i Aksdal

Samarbeid og partnerskap
For å lykkes med målene vi har satt oss, er samarbeid en forutsetning. Partene i arbeidslivet, alle offentlige myndigheter, næringsliv, frivillige lag, foreninger og enkeltmennesker må samarbeide for å oppnå den samfunnsutviklingen vi ønsker.

Tysvær Arbeiderparti vil:
- Satse på energiprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster og den grønne bioøkonomien, inkludert forskning, utvikling og kommersialisering
- Videreutvikle næringsklynger innen omsorgsteknologi
- Satse på smarte bobilcampinger i ulike deler av kommunen

Kommunen som arbeidsgiver 
For oss er det avgjørende å gi gode tjenester til innbyggerne, og våre ansatte er vår viktigste ressurs. Tysvær kommune er en stor arbeidsgiver. Vi vil sikre en arbeidsgiverpolitikk med fokus på rekruttering og videreutvikling av kompetente medarbeidere.

Deltid er en utfordring. Særlig gjelder dette pleie- og omsorgssektoren. Mye deltid er uheldig for kvaliteten på tjenestene og for muligheten for å rekruttere tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. I tillegg er deltidsarbeid over tid uheldig for den enkelte arbeidstaker, både med tanke på muligheter for inntekts – og kompetanseutvikling og fremtidige pensjonsrettigheter. 

En heltidskultur vil styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet, og også tiltrekke flere menn til sektoren. 

Arbeiderpartiet vil at hele, faste stillinger skal være hovedregelen. Det gir bedre forutsigbarhet både for brukeren og den ansatte. Med heltidsstillinger vil alle ansatte få samme tilhørighet og ansvar i jobben, det vil gi mindre fravær og vikarer, og dermed positive gevinster for brukerne. 

Tysvær Arbeiderparti vil:
- Prioritere økning i hele, faste stillinger
- Fjerne bruk av midlertidige ansettelser
- Gjennomgå og fjerne tidstyver, unødvendig kontroll og rapportering

Kommunen som tjenesteyter og innkjøper
Arbeiderpartiet vil arbeide for å hindre arbeidslivskriminalitet og bidra til et strengt anbuds- og innkjøpsreglement med tydelige rutiner for oppfølging av leverandører. Kommunen må bruke sin innkjøpsmakt på en måte som sikrer etiske, sunne og framtidsrettede forhold i norsk arbeidsliv, med klare og relevante krav til leverandørene, for eksempel om lærlinger. Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å løse mange av kommunens oppgaver på nye måter. Ønske om digitalisering og investering i teknologi innebærer krav til omstilling og effektivisering. Alle ansatte må sikres forsvarlig digital kompetanse på sine fagfelt for å utvikle tjenestene. God ledelse må prioriteres i denne sammenhengen. Kommunen må jobbe sammen med innbyggerne for å finne nye arbeidsmåter som kan løse samfunnsutfordringene. 

Arbeiderpartiet ønsker å fortsette arbeidet med Smart City tenkning. Digitalisering må prioriteres sterkere i alle oppgaver som kommunen driver. Det handler om å utvikle bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne, bidra til ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser, redusere klimagassutslipp og bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Det er viktig å gjøre digitale og teknologiske løsninger tilgjengelige for alle.

Tysvær Arbeiderparti vil:
- Hindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping gjennom profesjonelle rutiner for oppfølging av leverandørene
- Vil kreve at kontraktene deles ut til bedrifter og underleverandører med tariffavtaler og som deltar i lærlingordningen
- Bruke seriøse bedrifter med faste ansettelser, gode lønns- og arbeidsvilkår og minimum 10 prosent lærlinger ved anbud og innkjøpsavtaler
- Prioritere å ha ressurser til å kontrollere at aktører som har fått anbud følger opp vilkårene i konkurransegrunnlaget, og ved brudd fastsetter høye satser for bøtelegging
- Gjøre plass for flere unge i arbeidslivet, blant annet gjennom å øke antallet lærlinger

Tysvær ein del av regionen Haugalandet
Tysvær Arbeiderparti tror på en sterk Haugalandsregion. Vi tror på en politikk som evner å legge godt til rette for vekst i forkant av at både Rogfast og Hordfast blir en realitet. Midt mellom disse store prosjektene ligger Tysvær. Tysvær Arbeiderparti vil være med å løfte opp regionen med sin sentrale plassering. Skal vi vokse som kommune må vi også samarbeide med våre nabokommuner. Vi tror på gode interkommunale samarbeid. Vi tror på regionale satsinger innen reiseliv, tjenesteproduksjon og næringsutvikling. Vi tror på Haugalandet.

Reiseliv og turisme
Tysvær er en stor hyttekommune i Rogalandssammenheng. I vår kommuneplan ligger det til rette for en ytterligere vekst i hyttebygging. Tysvær Arbeiderparti vil legge til rette for en kontrollert hytteutbygging i flere deler av kommunen. Vi tror dette vil være med å sikre næringsutvikling både hos lokale kjøpmenn, men like mye hos lokale entreprenører.

HimaKånå er blitt et populært reisemål. Himakånå er blitt et produkt som vi mener må videreutvikles til å bli en magnet for turister fra inn- og utland. I tillegg har kommunen flere andre toppturer og reiselivsprodukt som sammen med Himakånå vil kunne videreutvikles i en kommersiell utvikling.

Tysvær Arbeiderparti ønsker å legge til rette for ytterligere vekst innen reiseliv og turisme gjennom destinasjon Haugalandet.

Interkommunale samarbeid
Tysvær Arbeiderparti er klare for å utvikle nye interkommunale samarbeid innen tjenesteproduksjon og prosjekt som kan utvikle regionen. Vi tror på sterke regionale fellesskap innen fagområder som er marginale og der kompetansen blir sterkere ved felles lokalisering.

Tysvær Arbeiderparti vil:
- Arbeide aktivt med nabokommuner for å utvikle Haugalandet som region
- Ta aktivt eierskap i Destinasjonsselskap, Karmsund Havn, Haugaland Kraft og Haugaland Vekst
- Ta initiativ til samarbeid med nabokommuner innen tjenester for teknisk og levekår